សេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ការគ្រប់គ្រង​អចលនទ្រព្យ

 • សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ៖
  • ដំណើរការនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
  • ប្រឹក្សាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធសាជីវកម្មសមស្រប ដើម្បីបំពេញគោលបំណងរបស់អ្នក
  • ការបញ្ចូលអង្គភាពសាជីវកម្មនៅកម្ពុជា
  • ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលត្រូវបានតែងតាំង និងជានាយក
  • ម្ចាស់ភាគហ៊ុនបិទបាំង និងជានាយក
  • ការរៀបចំ ឬការកែប្រែអនុស្សរណៈ និងមាត្រានៃសមាគម
 • ការចុះឈ្មោះពន្ធ
 • ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិចំណងជើង
 • សេវាកម្មរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងលក់-ទិញ
 • ការប្រមូលថ្លៃជួល
 • សេវាកម្មជួលអចលនទ្រព្យ
 • ការផ្ទេរអចលនទ្រព្យ