អ្នកទទួលបន្ទុក

អ្នកទទួលបន្ទុក

( គ្រោងការណ៍វិនិយោគរួម )

សេចក្តីផ្តើម

គ្រោងការណ៍វិនិយោគរួម (CIS) សំដៅទៅលើគ្រោងការណ៍ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ SERC ។ អ្នកទទួលបន្ទុកគឺជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យរក្សាសុវត្ថិភាពទ្រព្យសម្បត្តិមូលនិធិរបស់ CIS ។

ទំនួលខុសត្រូវ ៖

  • ធានាសាច់ប្រាក់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល ឬក្រុមបុគ្គល
  • គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអភិបាលកិច្ច
  • តំណាងឱ្យកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នៃអចលនទ្រព្យវិនិយោគ
  • សំណងសម្រាប់ការទិញយកឯកតាមូលនិធិ ការទូទាត់ប្រាក់ចំណេញ ភាគលាភ ការប្រាក់ ឬភាគលាភផ្សេងទៀត ស្របតាមកិច្ចសន្យា
  • ត្រួតពិនិត្យការសម្រេចចិត្តវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ និងធានាថាការវិនិយោគ និងប្រាក់កម្ចីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់មូលនិធិត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
  • ប្រាកដ​ថា​ការ​គណនា​តម្លៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​សុទ្ធ តម្លៃ​ឯកតា តម្លៃ​ទិញ​មូល​និធិ មូលនិធិ​ត្រឡប់​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់ និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ជា​ធរមាន។

គ្រោងការណ៍វិនិយោគរួម៖ របៀបដែលវាដំណើរការ

គម្រោងវិនិយោគរួម (CIS) ដែលជាប្រភពហិរញ្ញប្បទានដ៏សំខាន់សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗ ដែលប្រមូលប្រាក់ពីអ្នកវិនិយោគមកបណ្តាក់ទុនក្នុងគម្រោងជាក់លាក់ ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានចែកចាយត្រឡប់ទៅអ្នកវិនិយោគវិញ គឺជារឿងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ អ្នកធានា ក្រុមហ៊ុនចែកចាយ និងអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិគឺចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីដំណើរការ CIS ។ អ្នកលេងសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើត្រូវតែជាក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណដោយនិយតករមូលបត្រកម្ពុជា (SERC) និយតករវិស័យមូលបត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។