ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

BIC Trust Co., Ltd

BIC Trust Office

No. 462 1st Floor, Monivong Blvd.
(Street No.93), Village 13Sangkat Tonle Bassac,
Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

023 921 688

[email protected]

/ BICTrust Cambodia

អ្នក​ដែល​អាច​ទាក់ទង​បាន

Mr. YIM BORIK

( Business Dev. Manager )

(+855) – 99 291 256

[email protected]

Mrs. DOUNG SIVCHENG

( Operation Manager )

(+855) -12 365 065

[email protected]

WeChat ID: DSC168168