សូមស្វាគមន៍មកកាន់ BIC Trust

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើ ៖

អ្នកទទួលបន្ទុក

( ការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ )

អ្នកទទួលបន្ទុក

( គ្រោងការណ៍វិនិយោគរួម )

BIC Group

BIC Trust គឺជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្រោមយុត្តាធិការនៃនិយតករមូលបត្រកម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019។ BIC Trust ត្រូវបានអនុញ្ញាត និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញក្នុងការថែរក្សា និងគ្រប់គ្រងការជឿទុកចិត្ត មូលនិធិទុកចិត្ត និងទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យក្នុងនាមអតិថិជន។

ក្រុមការងាររបស់យើងមានឯកទេសជាចម្បងលើការកាន់កាប់ដីខ្មែរក្នុងនាមជនបរទេស ដោយមានគោលបំណងផ្តល់នូវសេវាកម្មកម្រិតខ្ពស់ដែលសមស្របនឹងអតិថិជនរបស់យើងម្នាក់ៗ។

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងកំណត់ពេលប្រជុំជាមួយយើងខ្ញុំ។